مراحل درمان بیمار گردشگر سلامت در مرکز

فرآیند انتخاب و آموزش کارشناسان پرستاری تیم IPD (مشاهده فرآیند)
 فرآیند انتقال متوفی گردشگر سلامت به سردخانه جسد(مشاهده فرآیند)
فرآیند نوبت دهی به بیماران IPD (مشاهده فرآیند)
فرآیند بازگرداندن هزینه درمانی به بیمار گردشگر سلامت در صورت کنسلی و یا توقف درمان (مشاهده فرآیند)
فرآیند ترخیص با میل شخصی بیمار گردشگر سلامت (مشاهده فرآیند)
فرآیند ترخیص بیمار گردشگر سلامت از مرکز (مشاهده فرآیند)
فرآیند رفاه و امنیت گردشگر سلامت (مشاهده فرآیند)
فرآیند پذیرش بیمار گردشگر سلامت در مرکز (مشاهده فرآیند)
فرآیند ارجاع ایمن بیمار گردشگر سلامت  در موارد خاص به سایر مراکز (مشاهده فرآیند)
فرآیند فالوآپ بیمار گردشگر ( مشاهده فرآیند )
فرآیند مستند سازی، شفاف سازی دریافت هزینه های درمان بیمار گردشگر ( مشاهده فرآیند )

منوی موبایل