ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

هادی حسین زاده

رئیس اداره فناوری اطلاعات سلامت

شرح وظایف اداره فناوری اطلاعات سلامت

شرح وظایف

 • برنامه ریزی اصولی برای فرمهاي مدارك پزشكي ، روشهاي كار، وسايل ، جا و مكان بخش مدارك پزشكي
 • - نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي
 • - نظارت بر سيستم كنترل پرونده بيماران بستري
 • - نظارت و كنترل انجام امور بايگاني پرونده ها بر اساس روشهاي تعيين شده
 • - نظارت برمكاتبات مربوط به مدارك پزشكي از قبيل پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده ازسوابق و اطلاعات
 • پزشكي با هماهنگي رياست و يا مديريت مركز
 • - نظارت بر كدگذاري بیماریها و اعمال جراحي
 • - شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن دبیر كميته مدارك پزشكي
 • - شركت در دوره هاي آموزش شغلي و مديريتي
 • -محاسبه اضافه کار و کارانه پرسنل
 • -تهیه برنامه ماهیانه پرسنل زیر مجوعه
 • -پیگیری و تهیه لیست وسایل و لوازم مورد نیاز بخش
 • -جوابگویی به نامه های ارسالی از طریق اتوماسیون

همکاران اداره فناوری اطلاعات سلامت

خانم صفدر نژاد

مسئول واحد رفع نقص پرونده های پزشکی

خانم حکم آبادی

مسئول واحد کد گزاری

خانم خادمی

کارشناس مدارک پزشکی

خانم عسگری

مسئول مکاتبات قانونی

وحید باوفا

مسئول واحد پذیرش
تلفن : 38012370 051
رایانامه :b.ghaem@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج)-ساختمان امور اداری -طبقه دوم- واحد امور مالی

منوی موبایل