امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
   
     
  برنامه غذایی پرسنل                              برنامه غذایی بیماران  
     
     
  نام و نام خانوادگی سمت نام و نام خانوادگی سمت  
  وحید ضیاء خرازی زاده کارشناس مسئول احمد مرتضایی صدور ژتون  
  ملیحه علی آبادی کارشناس ارشد تغذیه علی تکه آمارگر و ناظر توزیع غذا  
  بهاره اسکندری کارشناس تغذیه محمد چوپانی ناظر توزیع غذا  
  علی اکبر بستار ناظر آشپزی      
           
  تلفن تماس: 38012307 - 38012860  

منوی