امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
   
     
  برنامه غذایی پرسنل                     برنامه غذایی بیماران  
     
     
  نام و نام خانوادگی سمت نام و نام خانوادگی سمت  
  مجید توکلی فریمانی کارشناس مسئول مریم داوودی کارشناس تغذیه  
  زهرا رضائیان جانشین  امیر نصرتی  کارشناس تغذیه  
  سیده آسیه احمدی حسینی مسئول رژیم درمانی نفیسه خزائی   کارشناس تغذیه  
  محمد جواد حسنی حسابدار      
  ملیحه علی آبادی کارشناس ارشد تغذیه      
  علی اکبر بستار ناظر آشپزی      
           
  تلفن تماس: 38012307 - 38012860  

منوی موبایل