مهندس شاکری

رئیس اداره فنی ومهندسی

شرح وظایف اداره فنی

شرح وظایف

  • نظارت وسرپرستی برنحوه وکیفیت کارکنان واحد ذیربط
  • نظارت برامر سرویس ونگهداری لوازم آسانسورهاوماشین آلات ودستگاههای مرکز
  • نظارت برانجام امور مربوط به روشنایی ،برق،گرمایش وسرمایش ساختمانها ،سرویس ونگهداری تجهیزات حرارتی وتهویه مرکز
  • هماهنگی ونظارت بر امور ساختمانی وهمچنین حفظ ونگهداری قطعات یدکی ،ابزار ولوازم مصرفی
  • ارائه پیشنهادات لازم با هدف بهینه سازی روند امور اجرایی وبهینه سازی مصرف انرژی
  • نظارت برحسن انجام کلیه امور مندرج در شرح قرارداد فی مابین شرکت تاسیساتی طرف قراردادوتائید حسن انجام کار
  • انجام اقدام لازم درزمینه اجرای سنجه های اعتبار بخشی مرکز
  • مشارکت فعال دربازدیدهای ایمنی مرکز واقدام درزمینه رفع نواقص
  • همکاری با کلیه بخشها وواحدها-

همکاران اداره فنی و مهندسی

حسین زمانی

کاردان عمران

مجید سقاءگندم آبادی

کاردان تاسیسات

جواد صفائی

کارشناس برق

داریوش کارگذاری

معاون اداره فنی ومهندس
تلفن : 380122695 051
رایانامه :b.ghaem@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج)-ساختمان امور اداری -طبقه دوم- دفتر فنی و مهندسی

منوی