ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

مسعود تقیان

رئیس امور خدمات پشتیبانی

شرح وظایف واحد خدمات پشتیبانی

شرح وظایف

 • بررسی وضعیت موجود در واحدهای تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات.
 • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی(رعایت مقررات اداری ، ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن ).
 • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرست از طریق: بررسی رضایتمندی و همکاری با ابزار مناسب (چک لیست، مشاهده و نظایر آن).
 • ثبت و گزارش کلیه ی امور واحدهای مربوط به مسئولین ذیربط( حوادث وقایع غیر مترقبه، کمبودها ، نقایص و نظایر آن ).
 • ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی.
 • همکاری در تعیین خط مشی و اجرای آن جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان.
 • شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده طبق دستور مافوق.
 • پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با بخش – واحد تحت سرپرستی با توجه به اختیارات و مسئولیت ها.
 • تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.
 • تشریک مساعی با مقام مافوق در انجام وظایف محوله.
 • برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت موجود.
 • نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه طبق دستورالعمل های موجود به دستور مقام مافوق.
 • مراقبت در نگهداری و توزیع کالا و ملزومات خریداری شده و کنترل موجودی انبار.
 • نظارت بر کنترل ورود و خروج افراد وسائط نقیله و کلیه امور مربوطه.
 • نظارت بر حسن انجام امور مربوط به حفظ حراست ساختمانها و تاسیسات متبوعه.
تلفن : 38012500 051
رایانامه :BaesmatR1@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج)-امور اداری

مسئول دفتر

رضا باعصمت

منوی موبایل