ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

    مسئول بخش: محمد جواد زرندی                                            تعداد تخت24                                       

 پرسنل بخش: کاردان، کارشناس                                             محل: ساختمان پاویون اساتید طبقه همکف 

                 
  امكانات و تجهيزات كلينيكی و پاراكلينيكی فيزيوتراپی     اقدامات تخصصی و فوق تخصصی     امكانات و تجهيزات كلنيكی و پاراكلنيكی گفتار درمانی  
  دستگاه دياترمی     معاينه بيمار ارجاع شده توسط پزشك به فيزيوتراپی قبل از پذيرش سرپائی     دستگاه SCL  
  دستگاه اولتراسند         دستگاه nasometer  
  دستگاه ليزر     ويزيت بيماران بستری توسط فرد فيزيوتراپيست بيماران بستری     دستگاه visipitch  
  دستگاه هيدروتراپی            
                 
                 
     
   
     
  1. مراجعه بيمار با دفترچه يا نسخه ازاد كه توسط استاف يا اسيستان مربوطه جهت فيزيوتراپي  
     
  2. پذيرش نسخه بيماران وكنترل ان توسط مسئول بخش با توجه به دستور داده شده توسط پزشك معالج وهماهنگ ان وكدگذاري وثبت ان در HIS و صدور قبض جهت واريز به حساب بيمارستان  
     
  3. مراجعه به بانك وپرداخت وجه –اخذ رسيد بانكي با نامه مددكاري ونوشتن كارت پذيرش وانتخاب فيزيوتراپيست ها توسط متصدي پذيرش بلافاصله شروع درمان بيمار توسط فرد مشخص شده  
     
  4. مراجعه روزانه بيمار به بخش مثبت ان در دفتربخش وهمچنين در كارت همراه بيمار اخذ امضائ روزانه در پشت برگه غالبا با توجه به دوره ي 10جلسه تا جلسه دهم  
     
     
   
     
  1. نوشتن برگه مشورت فيزيوتراپي توسط استاف يا اسيستان مربوطه در بخش بستري وارسال ان به بخش فيزيوتراپي همزمان درHIS  
     
  2. ثبت در دفتر بيماران بستري وانتخاب درمانگران توسط منشي بخش ومهر وامضا توسط مسئول ان  
     
  3. چنانچه همان روز قبل از ساعت 10صبح به بخش برسد همان روز وگرنه بلافاصله در ابتدا روز بعد جهت ديدن بيمار مراجعه خواهد شد  
     
  4. ديدن بيمار توسط فيزيوتراپيست .ثبت ان در برگه مشورت وهمزمان ثبت روزانه در سيستم HISتوسط خود فيزيوتراپيست تا زمانيكه مورد نظر پزشك معالج اصلي باشد  
     
     
   
     
  ماده 43 آیين نامه وزارت بهداشت  
  پذيرش بيماربراساس ظرفيت مركز انجام گيرد و هيچ گونه تفاوتي بين بيماران بيمه شده وازاد وجود نداشته باشد.  
     
  تبصره- تجهيزات ،فضا ونيروي انساني مورد نياز به تعداد بيماران پذيرش شده توسط كميسيون قانوني مشخص وبه دانشگاه علوم پزشكي ابلاغ خواهد شد.  
     
     
     

منوی موبایل