ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد توسعه آموزش بالینی

کانون تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی

رییس واحد: دکتر بهرام شهــری

کارشناس مسئول: خانم سیستانی

 

 

واحد توسعه آموزش باليني (EDU) بيمارستان، واحدي است كه وظايف آموزشي را مانند مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه‌ها (EDC)، در بيمارستان برعهده دارد. چارت سازمانی مصوب واحد توسعه آموزش باليني در زير مجموعه معاونت آموزشي مرکز قرار دارد.

اهداف واحد توسعه آموزش بالینی در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و منطبق بر سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و دانشکده پزشکی مشهد می باشد.

رسالت: 

1. طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی اعم از برنامه درسی، روش تدریس،ارزشیابی، مشاوره و رهبری

2. ارائه مشاوره و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های درسی

3. پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح ملی و بین المللی.

4. طراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، استاد و دانشجو.

5. نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های گروه های آموزشی

6. طراحی، مشاوره  در اعتباربخشی گروه های آموزشی مرکز

7. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی.

8. توانمند سازی اعضاء هیأت علمی در حیطه های مختلف بر اساس نتایج نیازسنجی آموزشی، سیاست ها و اولویت های آموزشی

9. تعیین اولویت های پژوهش در آموزش و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده

10. ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی و دانشجویی با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

11. ارتباط و تعامل با EDC و EDO دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12. ارتباط و تعامل با EDU های سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کشور به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات سازنده

13. پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های آموزشی گروه ها

14. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی گروه ها

15. ارائه گزارش عملکرد آموزشی مرکز قائم(عج) به EDO دانشکده

 

 

منوی موبایل