بازدید از کلینیک پرستاری آموزش سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰جمعی از سوپروایزران آموزش استان مازندران و شهرستان نیشابور با همراهی خانم میکانیکی ،ارزیاب ارشد معاونت درمان دانشگاه با حضور در بیمارستان قائم (عج) ،ضمن بازدید از کلینیک آموزش سلامت، فعالیتها و فرآیندهای جاری آموزش سلامت را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

 

منوی موبایل