معرفی واحد آموزش پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد آموزش پرستاری

آموزش كاركنان پرستاري جزء ديرينه و لاينفك كاري پرسنل پرستاري است. سوپروايزر آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي كاركنان درمان را متناسب با نيازهاي مركز انجام و برنامه‌ريزي با توجه به چهار عامل مطالعه، بازديدها، فرم هاي ارزشيابي و پرسشنامه‌هاي تعيين اولويت انجام مي‌دهد.

سوپروايزر آموزشي با توجه به نياز سنجي سالانه و ارزشيابي‌هاي انجام شده عناوين آموزشي مورد نياز مركز را استخراج و ليست اولويتهاي آموزشي را تهيه و با عناوين اعلام شده از طرف واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه مطابقت مي دهد. تعيين برنامه كلاسها با زمان مورد نظر پرسنل و مدرس آن، هماهنگي با واحد سمعي بصري براي اختصاص كلاس و امكانات لازم براي تشكيل كلاس، بعمل مي‌آيد.

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

 1. تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
 2. تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)
 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 4. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 5. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 6. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخشهای مرتبط
 7. تهیه و تنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 8. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامایی
 9. پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 10. تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 11. هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاسهای آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 12. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 13. همکاری و مشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
 14. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
 15. همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 16. ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوه/ پمفلت و...)
 17. همکاری و مشارکت در انجام طرحهای پژوهشی
 18. هدایت و آموزش کارکنان
 19. هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 20. هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 21. ثبت وگزارش کلیه فعالیتهای آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 22. کنترل و نظارت بر آموزشهای انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 23. کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
 24. ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده
 25. کنترل و نظارت برشرکت فعال رده‌های مختلف پرستاری (در شیفتهای مختلف) در برنامه‌های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 26. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
 27. شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

 

خراسان رضوی ،مشهد،خیابان احمدآباد،بیمارستان قائم

شماره تماس مرکز:9-38400001

نمابر: 38453239 - 051

پست الکترونیک: ghh.pr@mums.ac.ir

کد پستی: 99199-91766

05138012264-05138417986
کارشناس مسئول واحد گردشگری : 09355163443
کارشناس واحد گردشگری : 09355163443
مترجم واحد گردشگری : 09398733443

منوی موبایل