ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

قلب 1

بخش قلب 1

CCU 2

بخش مراقبت قلبی 2

قلب 2

بخش قلب 2

کت لب

بخش کت لب

CCU 1

بخش مراقبت قلبی 1

منوی موبایل