ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

جراحی 1

بخش جراحی 1

جراحی 4

بخش جراحی 4

جراحی اعصاب

بخش جراحی اعصاب

جراحی 2

بخش جراحی 2

گوش و حلق

بخش جراحی گوش و حلق

جراحی قلب باز

بخش جراحی قلب باز

جراحی 3

بخش جراحی 3

جراحی توراکس

بخش جراحی توراکس

جراحی زنان

بخش جراحی زنان

منوی موبایل