ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

داخلی 1

بخش داخلی یک

داخلی 4

بخش داخلی یک

دیالیز

بخش داخلی یک

داخلی 2

بخش داخلی یک

آلرژی و ایمونولوژی بالینی

بخش داخلی یک

داخلی 3

بخش داخلی یک

داخلی توراکس

بخش داخلی یک

منوی موبایل