سالن آمفي تئاتر شهيد پندي ظرفيت 150 نفر سالن آمفي تئاتر شهيد پندي ظرفيت 150 نفر آمفی  تئاتر شهید دکتر چمران فضاي مخصوص پذيرايي کلاس شماره 7 ظرفيت تا 90 نفر کلاس شماره 7 ظرفيت تا 90 نفر کلاس شماره4 ظرفيت 60 نفر کلاس شماره 4 ظرفيت60 نفر کلاس شماره 6 ظرفيت تا 100 نفر کلاس شماره 6 ظرفيت تا 100 نفر کلاس شماره 5 ظرفيت60 نفر سالن تدریس گروه گوش و حلق سالن شورا (اتاق شماره 2) ظرفيت 30 تا 60 نفر سالن شورا (اتاق شماره 2) ظرفيت 30 تا 60 نفر سالن انتظار آمفي تئاتر شهيد پندي کلاس شماره 1 ظرفيت تا 100 نفر کلاس شماره 1 ظرفيت تا 100 نفر دفتر سمعي و بصري سالن شورای امور اداری جدید
Slideshow In Flash by VisualSlideshow.com v1.6