راهنمای راهای رسیدن به بیمارستان (ترمینال برون شهری)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )

ترمینال برو ن شهری

خیابان امام خمینی >بلوار ملک الشعرا بهار>میدان شریعتی >بیمارستان قائم(عج)

منوی