راهنمای راهای رسیدن به بیمارستان (اتوبوس)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )
خطوط اتوبوسی که در ایستگاه بیمارستان قائم توقف دارند
شماره خط ابتدا
مسیری که طی می کند
انتها
خط 10 پایانه غدیر
خیابان  فدائيان اسلام، چهارراه فدائيان اسلام، میدان بسيج، چهارراه امام خمينی (ره)،میدان دکترشریعتی، خیابان احمدآباد، میدان فلسطين، بلوار ملك آباد، میدان آزادی،بلوار وکيل آباد
پایانه وکيل آباد
خط38.1
پایانه آزادي
بلوار وکيل آباد، میدان آزادی، بلوار ملك آباد، میدان فلسطين، خیابان احمدآباد،میدان شریعتی، خیابان دانشگاه، میدان سعدی، میدان شهدا،چهارراه شهيد هاشمی نژاد، خیابان شهيد هاشمی نژاد
پایانه راه آهن
خط92
پایانه شریعتی
خیابان احمدآباد، میدان احمدآباد، میدان فلسطين، بلوار شهيد محمد منتظری
شهرک لوشاتونوفل
   

....ادامه مطلب

 
خطوط اتوبوسی که در ایستگاه بیمارستان قائم توقف دارند
شماره خط ابتدا
مسیری که طی می کند
انتها
خط 10 پایانه غدیر
خ فدائيان اسلام، چ فدائيان اسلام، م بسيج، چ امام خمينی (ره)،م دکترشریعتي، خ احمدآباد، م فلسطين، ب ملك آباد، م آزادي،ب وکيل آباد
پایانه وکيل آباد
خط38.1
پایانه آزادي
ب وکيل آباد، م آزادی، ب ملك آباد، م فلسطين، خ احمدآباد،م شریعتی، خ دانشگاه، م سعدی، م شهدا،چ شهيد هاشمی نژاد، خ شهيد هاشمی نژاد
پایانه راه آهن
خط92
پایانه شریعتی
خ احمدآباد، م احمدآباد، م فلسطين، ب شهيد محمد منتظري
شهرک لوشاتونوفل
   

....ادامه مطلب

 

منوی