ایتا دانشگاه     آی گپ دانشگاه     روبیکا دانشگاه
مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فرم الکترونیکی ثبت وقایع ناخواسته
   
سنجه های اعتباربخشی 93 برنامه های عملیاتی ارتقاء سلامت
   
پیوست سنجه های اعتباربخشی 93 فرم بهبود کیفیت
   
خط مشی ها و روش های اجرایی گزارش وقایع ناخواسته
   
فرآیندهای بالینی و غیر بالینی کمیته های بیمارستانی
   
برنامه های عملیاتی مدیریت خطر کتابچه های بخش های درمانی
   

 

                     
        اعضا شرح وظایف چارت بیماستان        
                     
        دستورالعملها برنامه های آموزشی جزوات و مطالب آموزشی        
                     
        نظرسنجی            
                     
                     
                     

منوی موبایل