بازدید: 4723
     
   
 

پيغام مدیر واحد:

 آرمان واحد داروخانه دستيابی به واحدی دانش مدار، كارآمد، پاسخگو در راستای اعتلای كرامت انسانی از طريق ارتقای كيفيت خدمات می باشد.