بازدید: 2288
     
  جانشین و معاون مدیر مرکز قائم (عج)  
     
   
     
  سید جواد موسوی  
  کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی  
  تلفن: 38012553 051  
  Email: musavij1[at]mums.ac.ir