بازدید: 9178

 

 

 

     
  معاون درمان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج)  
   
  دکتر مصطفی احمدی  
   استادیار و فلوشیپ انترونشنال قلب و عروق  
  Email: Ahmadims[at]mums.ac.ir