بازدید: 8894

 

معاون درمان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)
 

دکتر مصطفی احمدی
 
استادیار و فلوشیپ اینترونشنال قلب و عروق
 
 
Email: AhmadiMS[at]mums.ac.ir