بازدید: 2771
     
     
  برنامه کشيک پزشکان آنکال
 
     
  دسترسي به برنامه کشيک پزشکان آنکال مرکز قائم(عج) از طریق لینک زیر:  
     
     
   
     
 
برنامه پزشکان دستياران تخصصی شامل کشيک آنکال مقيمی و ساير برنامه های آموزشی
 
 
 
 
    دسترسی به برنامه پزشکان فقط از داخل بيمارستان امکان پذیر است