بازدید: 711
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )

ترمینال برو ن شهری

خیابان امام خمینی >بلوار ملک الشعرا بهار>میدان شریعتی >بیمارستان قائم(عج)