بازدید: 1252
  لینک راهنمای اصلی (نقشه ترافیک مشهد )
مترو ایستگاه قائم یا ایستگاه شریعتی