بازدید: 2250

  معرفي بخش جراحي2

 
رئيس بخش دكتر عليرضا توسلي  

سرپرستار مژگان جواديان

درجه ارزشيابي يك

بخش جراحي 2 با ظرفيت 34 تخت فعال در طبقه چهارم بيمارستان قائم است امكانات بخش شامل
 
الكتروشوك- پالس اكسي متر-الكتروكارديوگرام-ساكشن مركزي و سانترال- دوربين مدار بسته و يخچال
 
میباشد.
 
بيماران پس از اعمال جراحي دستگاه گوارش يا جهت انجام اعمال جراحي عمومی در اين بخش بستري
 
مي گردند

پزشكان متخصص وفوق تخصص :

دكتر عليرضا توسلي-دكتر محمد تقي رجبي مشهدي-دكتر اسيه فتاحي معصوم-دكتر جواد قمري- و
 
دكتر عباس عبداللهي

درصد اشغال تخت در بهمن ماه 90 هشتادوچهار درصد بود

طول مدت بستري بيماران بين 24-48 ساعت و در كانسر هاي شكمي تا 2 هفته متغير است

بيماران بصورت الكتيو قبل از عمل يا عمل شده از اتاق عمل اورژانس يا مركزي يا انتقالي از ساير بخشها
 
در بخش جراحي2 بستري ميشوند كه پس از اقدامات درماني با بهبودي مرخص ميشوند