بازدید: 13
     
     
اعضای هیات علمی گروه پزشکی هسته ای
 
نام و نام خانوادگی تخصص رتبه علمی
سیدرسول زکوی
پزشکی هسته ای
استاد
وحیدرضا دباغ کاخکی پزشکی هسته ای دانشیار
رامین صادقی پزشکی هسته ای دانشیار
مهدی مومن نژاد فیزیک پزشکی
دانشیار
نرجس خاتون آیتی پزشکی هسته ای استادیار
کامران آریانا پزشکی هسته ای استادیار
کیوان صدری داروسازی هسته ای استادیار
مجید درودی شیمی گرایش نانو استادیار پژوهشی