بازدید: 1813
       
  همکار محترم جهت شرکت در نظرسنجی های مرکز قائم(عج) بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.   
     
  نظرسنجی "خدمات رفاهی کارکنان"  
  نظرسنجی "کارکنان خروجی"  
  نظرسنجی "وضعیت تغذیه پرسنلی"  
  نظرسنجی "طرح زوج و فرد تردد وسایل نقلیه"  
  نظرسنجی "خدمات رفاهی اردوی اخلمد"  
   نظرسنجی "خدمات رفاهی کارکنان"  
  نظرسنجی "رضایتمندی کارکنان"