بازدید: 199268
 
 
   
  برنامه ماهیانه نوبت صبح

سايت نوبت دهي اينترنتی

برنامه ماهیانه نوبت عصر  
     
 

تغییر در شیوه نوبت دهی حضوری پزشکان درمانگاه و کلینیک ویژه مرکز قائم(عج)


ساعت نوبت دهی حضوری پزشکان صبح: هر روز صبح ساعت 7:30

ساعت نوبت دهی حضوری پزشکان عصر: هرروز ساعت 14


توجه:  دریافت اغلب نوبتها صرفا از طریق سایت اینترنتی  امکان پذیر است.

 
     
 

رییس درمانگاه: دکتر فرزانه فر

FarzanehFM[at]mums.ac.ir

سرپرستار درمانگاه: مهران تقی آبادی

taghiabadim2[at]mums.ac.ir

 
     
 
آدرس: مشهد -خيابان احمد آباد -ابتداي خيابان پرستار

تلفن تماس:       38012482 - 051
                         38012484 - 051