فرم الکترونیکی ثبت وقایع ناخواسته
   
سنجه های اعتباربخشی 93 برنامه های عملیاتی ارتقاء سلامت
   
پیوست سنجه های اعتباربخشی 93 فرم ها
   
خط مشی ها و روش های اجرایی گزارش وقایع ناخواسته
   
فرآیندهای بالینی و غیر بالینی کمیته های بیمارستانی
   
برنامه های عملیاتی مدیریت خطر کتابچه های بخش های درمانی
   

 

                     
        اعضا شرح وظایف چارت بیماستان        
                     
        دستورالعملها برنامه های آموزشی جزوات و مطالب آموزشی        
                     
        نظرسنجی            
                     
                     
                     
بازدید: 2321