بازدید: 2275
     
   
     
     
   
     
 

مسوول واحد: خانم مصطفوی  تلفن تماس: 38406666

پرسنل:  6 نفر ناظر مستقر در خدمات عمومی و  165 نفر نیروی خدماتی در کل بیمارستان (بخش های درمانی 89 نفر بخش های غیردرمانی 76 نفر)
 
     
   
     
  رنگ آمیزی و نقاشی دیوار ورودی اورژانس کوهسنگی در جهت ایجاد چشم انداز مطلوب برای مراجعه کنندگان  
 

ایجاد پیاده رویی زیبا در وروی اورژانس کوهسنگی جهت رفاه مراجعه کنندگان 

 
  طبق هماهنگی با شهرداری، برای نخستین بار تحویل و نصب المان در مرکز قائم(عج)  
  زیبا سازی محوطه بیمارستان جهت استقبال از بهار با کاشت گلهای فصلی و رنگ آمیزی  
  برگزاری مراسم درختکاری  
   
     
 

1. سرویس لباس شویی(لنژری)                2. نجاری                                      3. شیشه بری
4. سردخانه جسد                                   5. قفل و کلیدسازی                        6. باغبانی و فضای سبز

 
     
     
   
     
 

آدرس: مشهد - خیابان احمد آباد - بیمارستان قائم طبقه (1-) واحد خدمات عمومی

تلفن تماس:38012344 و 38012345