احتساب سنوات دولتي ماموریت ورودی  
  تغییر پست ماموریت خروجي  
  تمديد استخدام پيماني انتقال ورودی  
  درخواست مرخصي استحقاقي انتقال خروجي  
  روند نمای نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی برقراری امتیاز ایثارگری  
  درخواست مرخصي بدون حقوق برقراري حق اشعه  
  درخواست مرخصي اضطراری برقراري فوق العاده نوبت كاري  
  درخواست مرخصي ساعتي (پاس ساعتي) كمك هزينه عائله مندي  
  خدمت نيمه وقت بانوان كمك هزينه اولاد  
  غيبت غير موجه و هيات تخلفات كمك هزينه ازدواج  
  درج مدرک تحصیلي كاركنان رسمي و پیماني كمك هزينه فوت  
  ارتقاء طبقه پرداخت حق لباس كاركنان  
  ارتقاء رتبه پایه و ارشد مراحل پیگیری شیفت دوم  
  ارتقاء رتبه عالي پرداخت وام  
  ارتقاء رتبه خبره اسکان در مهمانسراهای دانشگاه علوم پزشکی  
  برقراری پرونده حقوق بازنشستگی مراحل پیگیری کارآموزی  
  بازنشستگی با سنوات ارفاقی (مشاغل سخت و زیان آور) پایان كار آموزی  
  بكارگيري نيروهاي نظافتچي تبصره 4 مراحل پیگیری کار دانشجویی  
  تائيديه تحصيلي پرسنل تبصره 4 پایان كار دانشجویي  
       
بازدید: 6346