احتساب سنوات دولتي ماموریت ورودی  
  سنوات تجربی ماموریت خروجي  
  تغییر پست انتقال ورودی  
  تمديد استخدام پيماني انتقال خروجي  
  درخواست مرخصي استحقاقي برقراری امتیاز ایثارگری  
  روند نمای نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی برقراري حق اشعه  
  درخواست مرخصي بدون حقوق برقراري فوق العاده نوبت كاري  
  درخواست مرخصي اضطراری كمك هزينه عائله مندي  
  درخواست مرخصي ساعتي (پاس ساعتي) كمك هزينه اولاد  
  خدمت نيمه وقت بانوان كمك هزينه ازدواج  
  غيبت غير موجه و هيات تخلفات كمك هزينه فوت  
  درج مدرک تحصیلي كاركنان رسمي و پیماني پرداخت حق لباس كاركنان  
  ارتقاء طبقه مراحل پیگیری شیفت دوم  
  ارتقاء رتبه پایه و ارشد پرداخت وام  
  ارتقاء رتبه عالي اسکان در مهمانسراهای دانشگاه علوم پزشکی  
  ارتقاء رتبه خبره مراحل پیگیری کارآموزی  
  برقراری پرونده حقوق بازنشستگی پایان كار آموزی  
  بازنشستگی با سنوات ارفاقی (مشاغل سخت و زیان آور) مراحل پیگیری کار دانشجویی  
  بكارگيري نيروهاي نظافتچي تبصره 4 پایان كار دانشجویي  
  تائيديه تحصيلي پرسنل تبصره 4    
       
بازدید: 7752