بازدید: 19199
 
 
واحد های اداری و پشتیبانی

دبیرخانه؛ اداره خدمات آموزشی؛ حسابداری

روابط عمومی؛ تاسيسات؛ تجهيزات پزشكي؛