بازدید: 3019
     
   

رییس بخش: دکتر محمد اصل زارع (دانشیار)   پست الکترونیک: zareem[at]mums.ac.ir
تعداد اعضای علمی: 12 استاديار ، 15 دانشيار ، 9 استاد


پرسنل بخش: 1سرپرستار، 17پرستار، 19 كارشناس عمل(طرح)، 6 كاردان عمل، 1 بهيار، 8 كمك بهيار، 2 منشی

بیهوشی: 1 سرپرستار، 2 فوق ليسانس بيهوشی، 20 كارشناس بيهوشی، 10 كاردان بيهوشی، 11 كارشناس پرستاری

تعداد تخت: 11 تخت عمل و 6 تخت ريكاوری

ارتباط با ما

آدرس: بیمارستان قائم(عج) - طبقه اول  تلفن تماس: 38427500 - 38012617 - 38012619

ساعت کاری: بصورت شبانه روزی

   
  وسايل لاپاراسكوپی  
     
     
   
     
 

1. لاپاراسكوپی: كوتاه شدن مدت عمل، زيبايی، عدم دستكاری احشاء شکمی

2. توراكوسكوپی: گرفتن نمونه ريوي بدون باز كردن توراکس

3. مدياستنوسكوپی: برداشتن نمونه ازمدياستن بدون انجام عمل سنگين مدياستنوسكوپی

4. آرتروسكوپی: انجام عملهای تخصصی روی ليگامانها بدون باز كردن و با گايد اندوسکوپی

5. هيستروسكوپی ولاپاراسكوپی: تشخيص كيست، مواردنازايی و... بدون باز كردن شکم

 
     
   
     
 

1. جراحي های مغز و اعصاب و توراكس (عمل های تخصصی)

2. آرتروسكوپی شانه

3. نورآندوسكوپی

4. PCNL

5. عملهای لاپاراسكوپی اورولوژی